Weerlegging 15: Het conflict geforceerd


Voor een eerlijke beoordeling van de daden van de vijf voormalige ambtsdragers die leidden tot de scheuring binnen de gemeente van de Heere Jezus Christus te Zwolle moet duidelijk gemaakt worden hoe het beloop van de besprekingen binnen de kerkenraad is geweest. Hieronder volgt een korte samenvatting van wat in de brochure WEERLEGGING hierover veel uitvoeriger staat beschreven op pag. 83 – 98**.

Wolven en onbetrouwbare dwaalleraars


Op 25 november 2009 werd opnieuw door de kerkenraad met de visitatoren vergaderd. Tijdens deze vergadering zouden de twee bezwaarde broeders uitsluitsel geven over de vraag of zij met een revisieverzoek naar de komende generale synode zouden gaan. En indien niet, hoe zij dan verder wilden gaan. Immers de eenheid van de kerkenraad en de gemeente stond daarbij op het spel.

Als antwoord op die vragen legden zij, tot verbijstering van de meeste aanwezigen, een 33 pagina’s tellend document op tafel onder de titel Verklaring en oproep, met daaronder de handtekeningen van drie ouderlingen en twee diakenen.

Daarin verweten de broeders de kerkenraad een heilloze weg te bewandelen van een onschriftuurlijke kerkistische kerkleer.
Ter verdediging van hun inbrengen van deze zware beschuldigingen tegen de kerkenraad verklaarden zij dat zij de kerkelijke weg niet konden gaan vanwege de onbetrouwbaarheid van de kerkenraad.
Zo werd de raad dus op 25 november 2009 door deze vijf broeders hard veroordeeld en door hen voor de oproep gesteld: u moet zich bekeren! Ook de prediking deugde niet. Predikant en ouderlingen werden vergeleken met wolven.

Let wel: dit was vlak voor de viering van het Heilig Avondmaal dat vijf dagen later zou plaatsvinden. Het spreekt vanzelf dat met deze beschuldigingen tegen de kerkenraad het niet mogelijk was om in de eenheid van de gemeenschap der heiligen het Heilig Avondmaal te vieren.

De kerkenraad heeft getracht de rampzalige gevolgen van deze frontale aanval af te weren. Zo besloot de kerkenraad de gemeente eerst nog geen informatie te geven, maar eerst zelf tot een beoordeling van deze aanklachten te komen.

Het is belangrijk om te vermelden dat de preses aan de opstellers van het stuk vroeg te beloven dat ze niets van de inhoud van hun beschuldigingen in de gemeente zouden verspreiden. Dit werd door hen toegezegd!

Het ingediende stuk bracht de kerkenraad tot een onontwijkbare keus: instemmen met de oproep tot bekering van een onschriftuurlijke leer en van zijn onbetrouwbaarheid ... of bij afwijzen van die oproep zouden er ernstige gevolgen aan verbonden worden. Het laat zich raden wat daarbij bedoeld werd. De scheuring was al ingecalculeerd!
Er lag met de Verklaring en oproep als zodanig een bom onder de kerkenraad en de gemeente. Waarbij door de opstellers vooraf al advies was gevraagd aan iemand van buiten de kerkenraad. Want het was geen discussiestuk meer, maar een oproep tot bekering, waar alleen met ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord zou mogen worden en, zo verklaart ons nu de Vijverhoeve-brochure (pag. 71),
afwijzing moest ernstige gevolgen hebben....


Afwijzing van de beschuldigingen


De kerkenraad heeft vervolgens binnen een week de tot hem gerichte oproep tot bekering op twee vergaderingen besproken. Hij kwam daarbij tot de conclusie dat alle beschuldigingen moesten worden afgewezen. Verder zag de kerkenraad zich in de oproep tot bekering ook geconfronteerd met een visie en leer van de vijf ambtsdragers die hij afwees als zijnde onschriftuurlijk.
De Vijverhoeve-brochure geeft een vertekening van de feiten en verdraait de waarheid door te beweren dat de vijf broeders direct geschorst werden vanwege hun verkeerde visie en leer. Ze schrijven namelijk dat er meningsverschillen waren binnen de kerkenraad die zijn ‘opgelost’ door een veroordeling van de ene partij door de andere en met een schorsing en afzetting bevestigd.

De werkelijkheid is echter heel anders. De schorsing en afzetting vonden plaats op grond van trouwbreuk en scheurmaking.
Laten de broeders hun schorsingsbrief nog eens te voorschijn halen en gewoon lezen wat daar geschreven staat ten aanzien van de gronden voor hun schorsing. Ze moeten die brief maar laten lezen aan iedereen die de waarheid wil weten ten aanzien van de schorsingsgronden.

We komen terug op de gang van zaken. Op de volgende vergadering van 11 december kwamen de vijf broeders met een aanvullende verklaring en oproep tot bekering, waarin de beschuldigingen gehandhaafd bleven. Dat stuk moest eveneens worden afgewezen.

Trouwbreuk en scheurmaking


Maar intussen was er door de vijf broeders weer een daad gesteld die verder ging in het forceren van de breuk. Wat hebben ze dan wel gedaan? Zij hebben enkele dagen voor die vergadering, namelijk op 7 december, tegen alle beloften in, aan alle gemeenteleden van Zwolle een brief gestuurd, waarin zij opriepen om voor de kerkenraad te bidden vanwege de heilloze weg die hij ging. Uiteraard gaven zij aan waarin de onbetrouwbaarheid van de kerkenraad bestond en waarin hij een onschriftuurlijke leer zou verkondigen.

De kerkenraad oordeelde dat dit niet minder was dan openbare scheurmakerij en trouwbreuk en besloot deze broeders op non-actief te zetten, anders gezegd voorlopig te schorsen.

Trouwbreuk – namelijk het verbreken van de belofte om niets van hun beschuldigingen in de gemeente te verspreiden;
Scheurmaking – namelijk door tegenover de kerkenraad een brief rond te sturen in de gemeente met als inhoud de beschuldiging dat de kerkenraad een heilloze dwaalweg ging.
De kerkenraad heeft daarvan op de volgende dag, zaterdag 12 december, aan de gemeente mededeling gedaan in een vertrouwelijk schrijven.

Op dezelfde dag echter riepen de vijf broeders de gemeente op om de volgende dag, zondag, zich los te scheuren van de wettige kerkenraad en hen te volgen in hun scheurmaking, die bestond in het beleggen van een eigen samenkomst.

Dit is blijkbaar het nieuwe kerkrecht: niet de kerkelijke weg gaan, maar meteen al de gemeenschap verbreken en gemeenteleden verleiden hen te volgen op de weg van de scheurmaking.

Toch lag toen de kerkelijke weg nog helemaal open voor de vijf ambtsdragers die voorlopig geschorst waren. Tegen hen was immers gezegd dat er een gezamenlijke vergadering, naar artikel 79 kerkorde, gepland zou worden met de kerkenraad van de naburige gemeente, zodat tijdens die gezamenlijke vergadering beide kerkenraden zich zouden kunnen uitspreken over de schorsingswaardigheid van de vijf ambtsdragers.

Een nieuw kerkrecht


Opmerkelijk dat men wel de mond vol heeft over het zoeken naar eenheid, maar tegelijk De Gereformeerde Kerken beschuldigt van dwaalleer, van een strijden met Gods Woord.

De broeders hebben de gecombineerde vergadering van Zwolle en Berkel dus niet afgewacht. Ze hebben meteen na hun voorlopige schorsing de gemeente weggeroepen en afzonderlijke diensten belegd. Daarmee verdiepten en verbreedden zij welbewust de scheur die al door de gemeente getrokken was door hun brief van 7 december 2009. De reden hiervoor was dat zij hun voorlopige schorsing niet erkenden en er ook niet in wilden berusten.

Dat werd meteen de volgende dag, dat was op zaterdag, al aan de gemeente meegedeeld. Blijkbaar moesten alle broeders en zusters in een halve dag meteen al beslissen zich te onttrekken aan opzicht en tucht van de kerkenraad.

Waar we vroeger, in 2003, onze Vrijmaking zo zorgvuldig hebben voorbereid, en verscheidene kerkleden, ook onder de leden van de Vijverhoeve-gemeenschap, een lange tijd gewacht hebben voor zij meenden de belangrijke stap van de Vrijmaking op een verantwoorde wijze te mogen zetten, werden zij nu meteen al, zonder dat zij op de hoogte waren van de besprekingen binnen de kerkenraad, voor het blok gezet.

Ook eigenaardig dat de broeders dat alles in zo korte tijd klaar konden krijgen, want er moest wel heel wat geregeld worden.
Ook dat was alles bij elkaar beslist niet de stijl van de kerk van de Heere Jezus Christus!
Dat meteen weglopen proberen ze nu te verdedigen, door hun ‘nieuwe kerkrecht’ te presenteren als een oude en aanvaarde vorm van omgaan met kerkelijke tucht over ambtsdragers. Het is werkelijk verbijsterend dat ambtsdragers op een dergelijke wijze kunnen redeneren en daarmee ook nog menen dat zij in het voetspoor gaan van overleden voorgangers.

In bijlage 2 (pag. 115-117) van de brochure WEERLEGGING** geven wij een uitgebreide weerlegging van de door hen aangevoerde redenering, waarbij wij gebruik maken van materiaal uit exact dezelfde jaargang van DE REFORMATIE die de brochureschrijvers hebben gebruikt. Deze bijlage bevat uitermate nuttige lessen met betrekking tot dit zogenaamd nieuwe kerkrecht.

Zonder ook maar af te wachten wat het oordeel van de kerkenraad van de naburige gemeente zou zijn ten aanzien van hun schorsingswaardigheid, riepen zij de gemeenteleden van Zwolle achter de kerkenraad vandaan en belegden zij de eerstvolgende zondag 13 december 2009 eigen kerkdiensten.

Maar daarbij stellen we dezelfde vraag als de redactie van DE REFORMATIE indertijd ook stelde:
Was dat dienstig om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, of gaat het daar rechtstreeks tegen in?

Het antwoord daarop lijkt ons gemakkelijk. De conclusie ook. En wel deze: wie op deze manier direct de gemeenschap verbreekt, de gemeente daadwerkelijk scheurt, zoekt niet de broederschap maar zichzelf, ondanks alle mooie en vrome woorden, waarmee zo’n gemeenschapsverbreking wordt goedgepraat.

De kerk van Zwolle niet meer op het fundament?


In de brief van 7 december schrijven de vijf voormalige ambtsdragers:
We hebben opgeroepen tot bekering van de verkeerde leer over de kerk die onder ons geleerd wordt.

En ook staat te lezen:
ons wordt een leer verkondigd die wij niet kunnen verantwoorden voor de Here omdat die leer naar onze overtuiging strijdt met Gods Woord en de belijdenis van de kerk.

Het is daaruit duidelijk dat van hun kant met nadruk geleerd wordt dat de kerk van Zwolle niet meer staat op het fundament van apostelen en profeten.

Dat is duidelijk de uiterste consequentie van hun uitgangspunt, namelijk dat De Gereformeerde Kerken meteen al bij hun Vrijmaking in 2003 en in de volgende jaren een verkeerde weg hebben bewandeld en nog steeds daarop gaan. Immers, zo hebben we al eerder aangewezen, zij zien de kerk overal waar het evangelie van vrije genade wordt verkondigd. En zij beschuldigen De Gereformeerde Kerken ervan dat zij een verkeerde heilloze leer over de kerk verkondigen, een leer die strijdt met Gods Woord en de belijdenis van de kerk.

Opmerkelijk dat men dan wel de mond vol heeft over het zoeken naar eenheid, maar tegelijk De Gereformeerde Kerken beschuldigt van dwaalleer, van een strijden met Gods Woord.

In het voorlopig kerkverband, waar men de Vijverhoeve-gemeenschap zonder bezwaar heeft opgenomen, heeft men zich intussen positief uitgesproken over de verantwoording van de Vijverhoeve-gemeenschap in haar brochure.


* Uitgave onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. met medewerking van A. Admiraal, A. van Egmond en dr. P. van Gurp.
** De brochure WEERLEGGING is geplaatst op de website van DE BAZUIN onder de rubriek Weerwoord; hij is ook te bestellen door overmaking van € 6,00 (incl. verzendkosten) op banknr. 1034.75.850 t.n.v. De Gereformeerde Kerk Zwolle. Zeegravensingel 71 8271 IJsselmuiden. Daarbij s.v.p. vermelden: “Weerlegging” en uw volledige adres.