Weerlegging: Introductie


De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. heeft een brochure uitgegeven onder de titel WEERLEGGING. Deze bevat een reactie op de brochure die de Vijverhoeve-gemeenschap heeft uitgegeven medio 2010 als een verantwoording van de scheuring in de gemeente te Zwolle in december 2009, onder de titel: De reformatie van de kerk en het Evangelie van vrije genade.

Apologie


Deze weerlegging heeft tweeërlei doel.
Op de eerste plaats is het een weerlegging van allerlei beschuldigingen tegen de kerkenraad.
Daarnaast is het een oproep die gericht is niet alleen tot de vijf voormalige ambtsdragers, maar met name ook tot zo velen die door hen op de dwaalweg geleid zijn, los van de kerk.

Een apologie - met die naam staan wij in de lange rij van verdedigers tegen de smaad, die in de loop van de eeuwen is neergekomen op de Kerk van Christus.
De Heere Jezus Christus heeft Zijn discipelen erop voorbereid dat dit de weg van de kerk in de wereld zou zijn. Hij zei toen tegen hen: u moet daarover niet verbaasd of verontrust zijn – weet dat ze Mij als Eerste van u gehaat hebben, Joh.15:18.
Wat zijn er niet een valse beschuldigingen tegen Hem ingebracht! Wij moeten het dan ook als een eer beschouwen, het zelfs als enkel vreugde achten (Jak.1: 2), als een bewijs dat wij deel aan Hem hebben, wanneer dit alles ons overkomt.

In de eerste tijd na Pinksteren zijn er over de christenen lasterlijke beschuldigingen rondgestrooid, bijvoorbeeld over kindermoord, incest en uiteraard staatsverraad.
Er zijn toen mannen opgestaan die wij kennen onder de naam Apologeten (Justinus de Martelaar, Tertullianus en anderen).
Petrus moest al meteen op de eerste pinksterdag opkomen tegen de laster als zouden zij die in vreemde talen gingen spreken dronken zijn.
Een mooi voorbeeld is ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, gericht tot koning Filips II ('de koning van Hispanje') om op te komen tegen de laster als zouden de gereformeerden ketters en opstandelingen zijn.
Wat is er in de loop van de kerkgeschiedenis niet gelasterd over de kerk en haar leden ter gelegenheid van de reformaties van de vorige en deze eeuw.
Het ergste is als dat komt van broeders en zusters, zoals Paulus dat heeft geprofeteerd:
uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan, Hand.20:30.


Wat is er ook de laatste tijd niet gelasterd over De Gereformeerde Kerken (hersteld). Als zou men daar niet veilig zijn. Als zou daar een hiërarchisch stelsel zijn ingevoerd. Als zou daar een onschriftuurlijke leer over de ambten worden uitgedragen. Als zouden die kerken dwaalleer toelaten en niet meer gerekend kunnen worden als te staan op de grondslag van profeten en apostelen!
Van ons verweer tegen deze beschuldigingen wordt of geen kennisgenomen of het wordt niet eens beantwoord. Vandaar dus deze apologie, om op te komen voor de waarheid.

Oproep tot terugkeer


Maar op de tweede plaats heeft de kerkenraad het oog op de broeders en zusters die zich van de ene op de andere dag hebben onttrokken aan opzicht en tucht van de wettige kerkenraad, vrijwel altijd zonder rekenschap te geven aan de kerkenraad van de reden van hun onttrekking.
Toen Paulus tot bekering gekomen was heeft hij achteraf verklaard dat hij van mening was dat hij, in zijn vervolging van de gemeente, Gode een dienst deed. Hij spreekt dan over zijn 'onwetendheid', dat is het niet beseffen welke zonde hij tegen de HEERE bedreef in zijn verblindheid, 1 Tim.1:13.
Dat betekent geen verontschuldiging voor deze onttrekkingen, maar eerder een oproep om toch nog weer achteraf na te gaan of die onttrekkingen wel overeenkomstig de eis van Gods Woord waren.
Daartoe dient dit geschrift, dat aan alle voormalige broeders en zusters wordt toegezonden met de bede dat de HEERE daardoor de ogen wil openen en hen de weg van terugkeer wil doen opgaan. Maar daar hoort dan ook de vermaning bij dat niemand meer kan zeggen: ik heb het niet geweten.

Weerwoord en artikelen


Ook naar buiten toe wil de kerkenraad de waarheid uitdragen. Vandaar de publicatie van de brochure WEERLEGGING digitaal op de website van De Bazuin (rubriek Weerwoord) naast de website van De Gereformeerde Kerk te Zwolle en tevens als papieren versie beschikbaar voor allen die er kennis van willen nemen**.

In deze artikelenserie, die in de rubriek Kerkelijk Leven van De Bazuin zullen verschijnen, hebben wij ons beperkt tot die onderdelen die ook voor heel de kerk belangrijk zijn.


* Uitgave onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. met medewerking van A. Admiraal, A. van Egmond en dr. P. van Gurp.

** Als papieren brochure te bestellen door overmaking van € 6,00 (inclusief verzendkosten) op banknummer 1034.75.850 t.n.v. De Gereformeerde Kerk Zwolle. Zeegravensingel 71 8271 IJsselmuiden. Vergeet daarbij niet te vermelden: “Weerlegging” en uw volledige adres.